OpenLab

– kreativitet och facilitering.

Hösten 2013 ingick Monica i en tvärvetenskaplig studentgrupp som arbetade med ett uppdrag från Miljöförvaltningen i Stockholm. Utmaningen var att hitta lösningar för trängselproblemet i gaturummet..

OpenLab är en verksamhet och fysisk plats där studenter, lärare och forskare från Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola arbetar med utmaningar Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län står inför. Målet är att bidra med förslag till lösningar för komplexa samhällsfrågor för den växande regionen genom nya interdisciplinära samarbeten mellan traditionella kunskapsområden.

Samarbetet mellan olika delar i samhället, mellan olika kunskapsfält och yrkesroller, mellan medicin, teknik, naturvetenskap, samhällsvetenskap, humaniora och det konstnärliga området kännetecknar grundtanken inom OpenLab. Ledorden är öppenhet, empati, kreativitet, nytänkande, oväntat, radikalt och inbjudande.

Kursen gav utökad kompetens i agil projektledning (SCRUM, i fysisk form) och metoden Design thinking.